Terénní hydrobiologické praktikum II - Karlov je společným projektem katedry Ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci a Katedry ekologie PřF UK Praha. Od akademického roku 2009/10 bude projekt zařazen do studijních plánů vybraných oborů Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity. Praktikum je určeno především magisterským studentům hydrobiologie, zoologie, ekologie a OTŽP, nicméně kurzu se mohou zúčastnit i další studenti bakalářského či doktorského studia.

  Místo konání: kurz se koná v prostorách terénní stanice PřF UP v Karlově pod Pradědem, veškeré pokusy a demonstrace jsou prováděné na horním toku řeky Moravice, která pramení na svazích Velké Kotliny v CHKO Jeseníky a protéká Karlovem v bezprostřední blízkosti stanice.

  Rozvrhovaná doba: 4-5 denní turnus na začátku zimního semestru, obvykle konec září či počátek října.

  Detaily praktika a organizační informace poskytuje garant kurzu – Martin Rulík z Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP v Olomouci.

  Sylabus kurzu

  Cílem praktika je seznámit studenty se základními metodami a postupy výzkumu tekoucích vod včetně praktického určování vodních bezobratlých. Težištěm kurzu jsou dvou až třídenní studenské projekty, zaměřené zejména na kvalitativní a kvantitativní analýzu fyto- a zoobentosu v odlišných typech substrátu, sledování diurnální driftové aktivity bentontů a měření primární produkce řasových nárostů na povrchu kamenů v toku. Toto terénní cvičení vhodnou formou doplňuje a rozšiřuje teoretické poznatky z hydrobiologie, hydrochemie a ekologie vod, které jsou přednášené na obou fakultách.

  V rámci kurzu jsou studentům demonstrovány různé vzorkovací a měřící techniky, mimo jiné:

  kvalitativní a kvantitativní odběr zoobentosu (+ determinace základních taxonů a určení funkčních trofických skupin)
  kvalitativní a kvantitativní odběr fytobentosu (+ determinace chl-a)
  odběr sedimentů freeze-core metodou a granulometrická analýza
  odlov ryb elektroagregátem a analýza zažívacícho traktu ryb
  sledování poproudového driftu
  sledování výletu imag vodního hmyzu
  měření rychlosti proudu a výpočet průtoku
  měření biomasy řas a primární produkce v tocích
  diurnální sledování změn teploty a koncentrace rozpuštěného kyslíku v intersticiální a povrchové vodě

  Typický časový harmonogram:

  Den 1. (Pondělí): zahájení kurzu, ukázka freeze-core metody + ukázka instalace driftových sítí pro odchyty driftujících organismů, teoretický úvod do problematiky kurzu, rozdělení do pracovních skupin, neformální večer.

  Den 2. (Úterý): ukázka instalace minipiezometrů pro analýzu intersticiální vody a zahájení diurnálního sledování chemismu vody, ukázka kvalitativního a kvantitativního odběru zoobentosu a determinace bentických organismů a určení funkčních trofických skupin zoobentosu, základy granulometrické analýzy + analýza dat v programu SEDI, ukázka měření primární produkce v tekoucích vodách – metoda světlých a tmavých lahví, srovnání umělých a přirozených substrátů, zahájení studentských projektů

  Den 3. (Středa): ukázka metody Douglasové pro kvantitativní analýzu epilitických nárostů, pokračování studentských projektů. Tradiční odpolední výlet.

  Den 4. (Čtvrtek): ukázka odlovu ryb el. agregátem, ukázka hydrometrických měření (rychlost proudu, průtok), analýza detritovorů v dekompozičních sáčcích, ukončení studentských projektů, zpracování naměřených dat.

  Den 5. (Pátek): prezentace výsledků jednotlivých skupin, udělení zápočtů a ukončení kurzu