CHARAKTERISTIKA OBORU - HYDROBIOLOGIE

  • Zaměření studia:
  • Zaměření teoretických předmětů umožňuje studentům podrobné seznámení s nejmodernějšími poznatky o struktuře, vlastnostech a funkcích vodních ekosystémů (vodní nádrže, toky, mořské ekosystémy). Vedle studia abiotických faktorů jednotlivých typů vodních biotopů se studenti seznámí s biologií vodních živočichů, nižších i vyšších rostlin, bakterií a také se základními hydrobiologickými metodami. Velká část studia je věnována praktickým laboratorním cvičením a terénním exkurzím. Do studijního programu jsou dále zařazeny aplikované předměty (aplikovaná hydrobiologie, ekotoxikologie, revitalizace a vodní stavby, apod.), což zvyšuje možnosti uplatnění absolventů v praxi – viz Studijní plán.

  • Struktura studia:
  • Hlavním cílem magisterského studijního oboru je příprava odborného hydrobiologa. Student si prohloubí především znalosti ze systému a biologie vodních organismů, jejich ekologických interakcí ve vodním prostředí i s okolními terestrickými ekosystémy. Student v průběhu studia zpracovává samostatnou diplomovou práci v oboru hydrobiologie (sběr materiálu v terénu, laboratorní zpracování, vyhodnocení výsledků včetně statistického zpracování dat). Důraz je kladen na samostatnou schopnost využívat dostupných databází, knihoven a zahraničních časopisů. Zaměření diplomových prací má zpravidla návaznost na výzkumné vědecké projekty pracovišť a je orientováno především na mikrobiální ekologiii vod, ekologické aspekty a reprodukční biologii sinic a řas, životní strategie vybraných druhů zoobentosu, strukturu společenstev zoobentosu v tocích se submerzní makrovegetací a studium invazního mlže Dreissena polymorpha. Studium je personálně zajištěné pracovníky kateder zoologie, ekologie a životního prostředí a botaniky a vybranými externisty, pro vlastní zpracování výzkumných dat jsou k dispozici zařízené laboratoře včetně kvalitního mikroskopického vybavení a počítačové analýzy obrazu, přístrojů pro měření základních fyzikálně-chemických parametrů vody, stanovení základních živin, organického uhlíku a vybraných kovů. Studium je zakončeno státní magisterskou zkouškou ze čtyř státnicových předmětů a obhajobou diplomové práce. Úspěšný absolvent studia obdrží vysokoškolský titul „magistr“ (Mgr.).

  • Uplatnění absolventů:
  • Výzkumné ústavy nebo vysoké školy, muzea, agentury ochrany přírody, systém státní správy, hygienická služby, vodohospodářská praxe - úpravny vod, čistírny odpadních vod, správy povodí toků apod.

  • Podmínky přijetí:
  • Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studia je ukončené (minimálně) bakalářské studium s podobným zaměřením (biologie, ekologie, apod.).