KURZY A TERÉNNÍ CVIČENÍ

 • EKO/HMTER - Hydrobiologické metody – terén (garant RULÍK Martin, Doc., RNDr., Ph.D.)

  1. Terénní hydrobiologické praktikum I - Slapy

   Projekt zachycující vliv (světelného) diurnálního rytmu nádrže na fytoplankton a zooplankton ve vztahu k možnému působení vizuálních a tedy na světle závislých predátorů (ryb), a to ve třech provázaných úlohách probíhajících formou 48-hodinového sledování na vertikálním profilu stratifikované nádrže: měření chemicko-fyzikálních parametrů, vertikální stratifikace/pohyb fytoplanktonu, vertikální stratifikace/pohyb zooplanktonu.

  2. Terénní hydrobiologické praktikum II - Karlov

   Cílem praktika je seznámit studenty se základními metodami a postupy výzkumu tekoucích vod včetně praktického určování vodních bezobratlých. Težištěm kurzu jsou dvou až třídenní studenské projekty, zaměřené zejména na kvalitativní a kvantitativní analýzu fyto- a zoobentosu v odlišných typech substrátu, sledování diurnální driftové aktivity bentontů a měření primární produkce.

  Kurz se skládá ze dvou projektů zaměřených na terénní demonstraci základních metod studia stojatých stratifikovaných vod (1) a tekoucích vod (2) a je organizován ve spolupráci s PřF UK v Praze a PřF JčU v Českých Budějovicích. Kurz (1) probíhá zpravidla v letním semestru (květen-červen) na údolní nádrži Slapy, kurz (2) je organizován v zimním semestru (září-říjen) na řece Moravici v Karlově pod Pradědem.

 • ZOO/HYTER – Terénní cvičení z hydrobiologie (garant V. Uvíra)
 • Praktická demonstrace společenstev jednotlivých typů vodních biotopů. Změny struktury společenstev zoobentosu v podélném profilu tekoucích vod (krenon, rhithron, potamon) - RCC. Stojaté vody (tůně, říční ramena, rybníky, přehrady, pískovny, jezera). Demonstrace odběrových metod, fixace a preparace materiálu, praktická determinace nasbíraných organismů.

 • ZOO/MOREX - Terénní cvičení z mořské biologie (garant V. Uvíra)
 • V rámci exkurze u Jaderského moře jsou studenti seznámeni se základním přehledem nejběžnější mořské fauny vyskytující se v příbřežní zóně. Teoretická část je zaměřena na shrnutí systému, anatomie, morfologie a ekologie hlavních skupin mořských živočichů. V praktické části jsou prováděny sběry mořské fauny a flóry při potápění na nádech i při potápění ve větších hloubkách s přístrojem, dále pak pozorování mořské fauny a flóry v přirozeném prostředí. Studenti si vyzkoušejí třídění a determinaci makro i mikroskopických mořských organismů.